keyboard_arrow_up
KRS : 0000736199

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Szansa 21 z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego 139B/3, 35-311 Rzeszów; KRS: 0000736199, NIP: 8133782804 zwana dalej Administratorem.

Kontakt z administratorem.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szansa21@gmail.com.

Cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Administratora i w celu:

 • umożliwienia Administratorowi odpowiedzi na Państwa wiadomość;

W tym celu Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z tym, że są niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z obowiązku prawnego, jednakże pozostaje niezbędne celem prawidłowej realizacji łączącego Państwa z Administratorem stosunku prawnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości utrzymania wzajemnej komunikacji i niemożnością prawidłowej realizacji transakcji.

Odbiorca danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty współpracujące z Administratorem,

Administrator czuwa i dba o to, aby Państwa dane osobowe powierzać wyłącznie podmiotom zapewniającym należyte standardy ich ochrony, zgodne z wymaganiami RODO. Administrator pozostaje uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji postanowień umowy, wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego w związku z realizacją umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem.

Okres przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są i przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usług na Państwa rzecz lub odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz przez okres co najmniej równy okresom przedawnienia w zakresie wzajemnych roszczeń.
W przypadku wystąpienia przez którąkolwiek ze stron drogę postępowania sądowego, egzekucyjnego lub mediacyjnego okres, przez które dane będą przechowywane wydłuża się do czasu:

 • prawomocnego zakończenia postępowania sądowego,
 • uprawomocnienia się wydanego przez Sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem,
 • zakończenia postępowania egzekucyjnego w przypadku wyegzekwowania całej należności, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od dnia wydania prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na wyegzekwowanie całej należności.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przetwarzane będą przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli Państwa dane przetwarzane są w związku z prowadzoną korespondencją – Administrator przechowuje Państwa dane nie dłużej niż przez okres trzech lat od ostatniej komunikacji.

Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Przysługują Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciw;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub elektronicznej na adres mailowy: szansa21@gmail.com

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Serwis www.szansa21.pl stosuje dwa typy plików cookies: 

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. 

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Pomóż nam działać

Dzięki Twojemu wsparciu możemy jeszcze skuteczniej realizować nasze działania.

PODZIĘKOWANIE DLA OŚRODEK POMOCY POSZKODOWANYM !!!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagają nam czynić dobro! Darczyńcą, którego chcielibyśmy dziś wyróżnić, jest Ośrodek Pomocy [...]

Podziękowania dla Kancelarii Notarialnej z Katowic !!!

Serdecznie dziękujemy naszemu nowemu Darczyńcy – Kancelarii Notarialnej z Katowic za okazane [...]

PODZIĘKOWANIE DLA AIF KANCELARIA !!!

AIF Kancelaria wspiera nasze działania! Dziękujemy wrocławskiej AIF Kancelarii https://www.tuodszkodowania.pl/ za pomoc w formie [...]

Wspierają nas

Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas Wspierają nas
Fundacja Szansa 21